RSS

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล          หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลเป็นคนที่มีความอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร
และเป็นที่รักใครของทุกคนที่ได้อยู่ใกล้ชิด และยังเป็นกันเองไม่ถือเนื้อถือตัว
ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวท่านต่างก็มีความรักใคร่ต่อท่าน 

          หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลยังมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านงานภาพยนตร์
และมีความอดทนต่องาน จึงทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตและในงานที่ทำออกมา
จึงเป็นที่มาที่ทำให้ท่านได้รับรางวัลมากมายและยังได้สร้างผลงานดี ๆ ที่มีคุณภาพ
ออกมาสู่สายตาของทุกคน และยังเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของเยาวชนที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต
และสร้างสรรค์ประสบการณ์ได้